Dataskyddspolicy Björkö Assistans AB

För oss på Björkö Assistans är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför är vi öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna dataskyddspolicy informerar vi dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även bilder i digitala medier räknas som personuppgifter.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Björkö Assistans är Björkö Assistans AB, org.nr. 556653–6727 personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Björkö Assistans hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och kontonummer.

Björkö Assistans behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt eller berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker när du blir anställd som medarbetare i Björkö Assistans eller när du blir kund hos oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om IT-leverantörer. De är personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Det kan handla om myndigheter, till exempel Skatteverket. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EEA. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. För varje ändamål finns gallringsrutiner. Hur lång lagringstiden kan bli beror på ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till registerutdrag

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om uppgifterna skulle vara fel kan du begära att uppgifterna rättas till.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.